УСТАВ НА НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ

Въпроси и отговори относно Нисан Клуб България и членството в него.
Потребителски аватар
кмета
INSANE
Мнения: 3063
Регистриран: 23 яну 2007, 13:36
Skype: Stefan.kmetski1
Град/City: София
Контакти:

УСТАВ НА НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ

Мнениеот кмета » 15 авг 2011, 14:21

Уважаеми колеги,
ето и Уставът на НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ:

УСТАВ
НА
"НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ"


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.
(1) "НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ" е сдружение с нестопанска цел, именувано по-нататък “КЛУБЪТ”, което е самоуправляващо се, основано на доброволно членуващи в него хора, български и чужди граждани, обединени на основата на общ интерес – любовта към автомобилите с марка “Нисан” и стремежът към тяхното популяризиране.
(2) КЛУБЪТ е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение за осъществяване на дейност в частна полза, по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Името на Клуба е „НИСАН Клуб България", което може да се изписва и на латиница „Nissan Club Bulgaria”.
(4) Седалището и адресът на управление на Клуба са: гр. София. ул. Майстор Алекси Рилец 43Б, вх.В, ет.2.
(5) Името на Клуба и неговият адрес се поставят върху всички негови документи и издания.
(6) Клубът може да се съюзява за защита на своите интереси и за провеждане на съвместни дейности и инициативи с всички автомобилният клубове в страната и чужбина, с алиансът Рено-Нисан, с упълномощените дилъри, индустрията за аксесоари, институциите, отговарящи за движението в страната и превозните средства и други.
(7) Клубът не се ограничава със срок.
Чл.2. КЛУБЪТ има своя емблема, флаг и други атрибути използващи символиката на "НИСАН КЛУБ БЪЛГАРИЯ". КЛУБЪТ развива своята дейност и публикува информация в Интернет на адрес http://www.nissanbg.com
Чл.3. В дейността на Клуба могат да участват всички физически лица без оглед на пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КЛУБА
Чл.4. Целта на Клуба е да стимулира и обединява гражданите, техните общности и организации като насърчава и развива потребностите им, свързани с:
(1) обединяване на почитателите на марката Нисан
(2) организиране на срещи на почитателите, обмяната на информация, взаимопомощ и възможно взаимодействие, спортни мероприятия
(3) създаване на необходимата информационна инфраструктура на клубното движение за възможно най-пълното обезпечение интересите на почитателите на марката Нисан;
(4) установяване и осъществяване на постоянен контакт с официалните вносители на Нисан за България, магазини и сервизи, поддържащи и търгуващи с резервни части за автомобилите с марка Нисан, с цел осигуряване на оперативна информация и привилегии при обслужването на автомобилите на членовете на клуба.
(5) организация и провеждане на срещи с ръководители на различни нива на алиансът Рено Нисан, както и с личности допринасящи за повишаване имиджа на марката Нисан по света - спортисти, артисти и т.н. ;
(6) организация на общуването на почитателите на марката Нисан посредством официалната страница на клуба в Интернет.
(7) организация на съвместни участия с вносителите на автомобилите Нисан в рекламни кампании, промоции и тестове на различни модели;
(8) провеждане на събрания на членовете на КЛУБА и други мероприятия, в това число спортни състезания, за популяризиране на автомобилният спорт и марката Нисан;
(9) осъществяване на международни контакти и създаване връзки с организации извън Република България, с цел реализацията на уставните цели;
(10) привличане на нови членове в КЛУБА , почитатели на автомобилите с марка Нисан и одобряващи Положенията на настоящия Устав;
(11) постоянна поддръжка на официалната Интернет страница на КЛУБА, а също така подготовката на информационни бюлетини и други печатни издания, явяващи се официални органи на КЛУБА;
(12) в сферата на своята дейност провеждане на конкурси и анкети, определянето на награди за участниците;
(13) друга дейност, способстваща постигането на целите на КЛУБА, не противоречаща на закона.

III. ЧЛЕНСТВО В КЛУБА
Чл.5. (1) КЛУБЪТ обединява на доброволни начала индивидуалните членове, които са приели и спазват Устава, както и участват в дейността на КЛУБА
(2) Членове на КЛУБА могат да бъдат физически и юридически лица - обществени обединения, признаващи Устава на КЛУБА и строго изпълняващи изискванията за членство в КЛУБА. Членове на КЛУБА, наравно с гражданите на Република България могат да бъдат чужди граждани и лица без гражданство.
Чл.6. Приемът на членовете на КЛУБА се осъществява на основание на подадено заявление за членство чрез официалната страница на КЛУБА, и последвало одобрение от Управителния съвет на КЛУБА.
Чл.7. Членовете на КЛУБА имат правото да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на КЛУБА.
Чл.8. Членовете на КЛУБА имат права и задължения в съответствие с изискванията на нормите на Устава и в случай на неспазване на тези изисквания могат да бъдат изключени от КЛУБА, по ред указан от Устава.
Чл.9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на членовете на КЛУБА:
(1) да не огласяват своите пароли за работа в Интернет страницата на КЛУБА и да не позволяват ползването на скритата част от страницата от не членове на КЛУБА;
(2) да се отнасят с уважение към всеки член на КЛУБА , независимо от неговият опит, предпочитание, вероизповедание, расови и други различия;
(3) да предоставят максимално достоверни и надеждни материали и сведения, касаещи автомобилите Нисан и дейността на фирмата Нисан, а също така да посочват източника на информация;
(4) да не въвеждат преднамерено в заблуждение и да не съобщават преднамерено лъжливи сведения на членовете и Управителния съвет на КЛУБА;
(5) да не използват официалното название на КЛУБА или своята принадлежност към КЛУБА за търговски цели без предварителното съгласие на Управителния съвет.
(6) да заплащат редовно членския си внос по реда определен от Общото събрание.
Чл.10. ПРАВА на всеки член на КЛУБА:
(1) да ползва информационните материали на Интернет страницата и другите материали на КЛУБА;
(2) да участва в конференции, Интернет форуми и други форми на взаимодействие на членовете на КЛУБА;
(3) да гласува по въпроси, относно управлението на КЛУБА чрез открито гласуване;
(4) да получава отстъпки при ползването на платени услуги или материали от авто дилърите на Нисан, сервизите и магазините за авточасти, партньори на КЛУБА.
(5) да подава оплаквания и предложения.
(6) да получи карта издадена от Управителния съвет на КЛУБА, удостоверяваща неговото членство и даваща му възможност да ползва привилегиите на активните членове.

Чл.11. Процедура за прекратяване на членство в КЛУБА:
(1) прекратяването на членство може да се осъществи по желание на члена чрез заявление до Управителния съвет чрез електронната поща.
(2) по решение на Управителния съвет за действия противоречащи на Устава и решенията на Общото събрание;
(3) по решение на Управителния съвет за неплащане на членски внос в продължение на два месеца или липсата на активност в клубният живот за дълъг период от време.
(4) при прекратяване на членство в КЛУБА членската карта на бившия член се обявява за невалидна.
(5) Членството в Клуба се прекратява автоматично при поставяне под запрещение или при смърт.
(6) Членството в Клуба се прекратява автоматично и с прекратяването на Клуба като юридическо лице с нестопанска цел.
Чл.12. Членовете на Клуба, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно членския си внос могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ И СТРУКТУРА НА КЛУБА.
Чл.13. Органите на Клуба са общото събрание, управителния съвет и координатор.

Раздел I: Общо събрание
Чл.14. (1) Върховен орган на Клуба е общото събрание.
(2) Общото събрание на Клуба се състои от всички членове на Клуба, имащи право на глас.
(3) Общото събрание:
1. променя, изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
3. приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на Клуба;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. приема основни насоки и програма за дейността за Клуба;
6. взема решение за членуване или прекратяване на членството в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Клуба;
8. приема бюджета на Клуба.
9. взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на управителния съвет или отделни членове;
10. взема решение относно дължимостта, размера и срока за внасяне на членския внос.
11. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. може да решава всички въпроси свързани с дейността на Клуба.
(4) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Клуба.
(5) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(6) Решенията на органите на Клуба, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Клуба или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(7) Споровете по ал.5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Клуба от всеки член на Клуба или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.15. (1) Редовно общо събрание на Клуба се свиква от управителния съвет поне веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Клуба. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Клуба по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Общо събрание се свиква чрез покана, която се публикува на официалната Интернет страница на Клуба и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Клуба, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква.
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.
(4) В общото събрание всеки член има право на един глас.
(5) Решенията по чл.14, ал.3, т.1, 7, 9 и 11 се вземат с мнозинство най-малко две трети от присъстващите с право на глас. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас.
(6) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения, освен ако 2/3 от присъстващите членове на Общото събрание не са съгласни.
(7) Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(8) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.
Раздел II: Управителен съвет
Чл.16. (1) Ръководен орган на Клуба между общите събрания е управителният съвет.
(2) Управителният съвет се състои от петима членове, в състав:
1. Председател
2. Координатор
3. Членове
(3) За член на управителния съвет може да бъде избран всеки, който е участвал активно в дейността на Клуба в продължение най-малко на шест месеца и не е осъждан за престъпление от общ характер.
(4) Мандатът на управителния съвет е две години.
(5) С встъпване в мандат, Управителния съвет определя из между членовете си Председател и Координатор.
(6) Управителният съвет:
1. представлява Клуба, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Клуба;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. разпорежда се с имуществото на Клуба при спазване изискванията на устава;
6. определя адреса на сдружението;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Авто-клуба;
8. определя реда и организира извършването на дейността на Клуба и носи отговорност за това;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
11. приема, освобождава и изключва членове на Клуба.
(7) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(8) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.16, ал.6, т.5 и 8 и чл.22, ал.2 . с мнозинство от всички членове.
(9) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.
(10) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.
Чл.17. Прекратяване на членство в УС
(1) Членството в УС се прекратява:
1. с изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат.
2. по собствено желание на съответния член, при невъзможност да изпълнява задълженията. В този случай, членството се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС
3. при смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС
4. при неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия Устав функции. В този случай, членството се прекратява след решение на ОС, по предложение на УС
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4, ОС избира на негово място нов член за срок до края на мандата на останалите членове на УС.

Раздел III: Председател
Чл.18. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател.
(2) Председателят:
1. организира дейността на Клуба съобразно закона, устава, решенията на общото събрание и на управителния съвет;
2. представлява Клуба пред всички физически и юридически лица;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и председателства общото събрание;
4. ръководи текущата дейност на Клуба;
5. отчита дейността си пред управителния съвет;
6. сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на Клуба и въз основа решение на управителния съвет;
7. изпълнява и други функции, възложени му от управителния съвет.
8. В отсъствие на Председателя всички негови пълномощия се поемат от Координатора.
(3) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на един от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

Раздел IV: Координатор

Чл.19. (1) Управителният съвет избира от своя състав координатор.
(2) Координатора:
1. осъществява текущото ръководство на дейността на КЛУБА и обезпечава изпълнението на решенията на Общото събрание, Управителния съвет и Председателя на КЛУБА;
2. управлява и носи отговорност за архива, базата данни и касата на КЛУБА
3. поддържа и осъществява връзки в страната и чужбина, с всички физически и юридически лица касаещи дейности на КЛУБА;
4. прави предложения за провеждането на всякакви акции и дейности на КЛУБА;
5. представя на Ръководството отчети за изпълнението на задачите на КЛУБА и разходването на средствата.


V. СОБСТВЕНОСТ НА КЛУБА.
Чл.20. Имуществото на КЛУБА се формира от:
(1) постъпления от членски внос
(2) реклама в официалната страница
(3) доброволни вноски и спонсорство;
(4) целеви вноски;
(5) постъпления от проведени мероприятия в съответствие с устава и задачите и програмни дейности на КЛУБА;
(6) постъпления от проведени изложби, спортни и други мероприятия;

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.21. Клубът се прекратява:
(1). по решение на общото събрание;
(2). по решение на съда по седалището на Клуба, в случаите, предвидени в закона.
Чл.22. (1) При прекратяване на Клуба се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Клуба, ако има такива. Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, дасе предостави за благотворителна цел (по смисъла на закона).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. При неуредени от този устав отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
§2. Настоящият устав е приет на 28.06.2011г. от учредителното събрание на „НИСАН клуб България” - гр. София.
Настоящият Устав е подписан от всички учредители, които са и първите членове на „НИСАН Клуб България” . гр. София.
Прикачени файлове
nissan_ustav.doc
(58.5 KБ) Свален 163 пъти
ако не се оправя с чук, значи проблемът е електрически!
Toyota corolla verso D4D 2.2 -136hp
Toyota yaris verso VVT-I 1.3 - 86hp
Hyundai Trajet- CRDI 2.0 -114 hp

Върни се в “Нисан Клуб България”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост